NANO-QUANTUM INFORMATION RESEARCH DIVISION

ABOUT

Our nano-quantum informaiton research division has been established in April 2020.

MEMBER

Here are our members of the nano-quantum informaiton research division.

 • Hideaki Takayanagi

  TUS

 • Jaw-Shen Tsai

  TUS

 • Kaoru Sanaka

  TUS

 • Mark Paul Sadgrove

  TUS

 • Shohei Watabe

  TUS

 • Noboru Watanabe

  TUS

 • Satoshi Iriyama

  TUS

 • Takeo Kamizawa

  TUS

 • Yoichiro Hashizume

  TUS

 • Yasuhiko Arakawa

  UTokyo

 • Seigo Tarucha

  Riken

 • Tsuyoshi Yamamoto

  NEC

 • Koichi Semba

  NICT

 • Shiro Saito

  NTT